You are here

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Od 01.04.2023 r. obywatele Ukrainy posiadające numer PESEL ze statusem UKR będą mogli ubiegać się o pobyt czasowy, jeżeli podjęli pracę, w tym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Blue Card, lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

 

Nowe regulacje dotyczą zezwoleń na pobyt, które związane są z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej, czyli:

- zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby uzyskać jedno z wymienionych zezwoleń na pobyt, obywatel Ukrainy powinien spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o cudzoziemcach.

 

Taki wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt może złożyć obywatel Ukrainy, który:

  • przebywa w Polsce i ma numer PESEL ze statusem UKR,
  • pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najlepiej wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza, pozwoli to na uniknięcie błędów we wniosku i bezpośrednie przesłanie danych do systemu.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, własnoręcznie podpisać, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub w inny sposób dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Możliwość ubiegania się o wspomniane zezwolenia pobytowe jest opcjonalna

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r. i nie chcą skorzystać z tego rozwiązania, mogą nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej.

Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia 2023 r., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.