Jesteś tutaj

Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki jakie trzeba spełnić:

 • Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.
 • Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
 • W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6 rok życia, jest wymagana jego obecność.
 • Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
 • Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 16 lat.

 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni legalny pobyt w Polsce lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie. To jest lista wyjazdów za granicę Polski za ostatnie 5 lat.
 2. Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca).
 3. Dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu: (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości wyższej niż 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 528 zł netto miesięcznie) za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku: oświadczenie o osobach, pozostających na utrzymaniu cudzoziemcach, zeznania PIT 37 oraz UPO, kserokopie poprzednich zezwoleń na pobyt czasowy (decyzje, karty pobytu, wizy), kserokopie obecnej umowy o pracę oraz poprzednich świadectw pracy/ umów o pracę/zlecenie/dzieło.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (RCA od pracodawcy) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczeni społeczne za okres ostatnich trzech lat zawierające informację kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego (formularz US 7 w ZUS).
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu się w podatkach.
 7. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego np.:
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. Certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1,
 •  świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. Szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski);  świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 •  Jakiekolwiek certyfikaty zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

 

Opinie naszych klientów