Jesteś tutaj

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają zezwolenie na pracę.

Zezwolenie typu A lub B

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, masz w Polsce firmę i chcesz zatrudnić cudzoziemca, powinieneś wnioskować o wydanie dla niego zezwolenia na pracę typu A lub B, jeżeli ten cudzoziemiec spełnia dwa warunki: 

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria, oraz
 • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Zezwolenie na pracę jest zawsze wydawane dla konkretnego cudzoziemca. 

 

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz lub prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Podmiot (firma), którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec musi: 

 • osiągnąć, w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • wykazać posiadanie środków lub prowadzić działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

Zezwolenia na pracę typu A i B zawsze są wydawane na czas określony.

 • zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata
 • zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może zostać wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Oba zezwolenie możesz przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenia na pracę typu C jest wydawane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
 2. okres delegowania do Polski przekracza 30 dni w roku kalendarzowym
 3. delegujesz cudzoziemca do oddziału lub zakładu twojego przedsiębiorstwa albo do podmiotu powiązanego z twoim przedsiębiorstwem (chodzi o powiązania kapitałowe, organizacyjne, osobowe, które zostały szczegółowo wskazane w art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zezwolenie na pracę typu C zawsze jest wydawane na czas określony - zasadniczo, na planowany okres od delegowania cudzoziemca - jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Możesz również wnioskować o przedłużenie zezwolenia. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę typu C możesz złożyć nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę typu D

Zezwolenia na pracę typu D jest wydawane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
 2. twoje przedsiębiorstwo nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski
 3. delegujesz cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej.

Zezwolenie na pracę typu D zawsze wydawane jest na czas określony - na czas realizacji usługi eksportowej - jednak nie na dłużej niż na 3 lata.

Możesz również wnioskować o przedłużenie zezwolenia na pracę. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę typu D możesz złożyć nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenia na pracę typu E jest wydawane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie, które ma siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
 2. twoje przedsiębiorstwo nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski
 3. okres delegowania do Polski przekracza 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy
 4. delegujesz cudzoziemca w innym celu niż wskazany w :
 • zezwoleniu typu C - wydawanym w przypadku oddelegowania do oddziału, zakładu pracodawcy delegującego lub podmiotu powiązanego na okres przekraczający 30 dni w ciągu roku kalendarzowego
 • zezwoleniu typu D - wydawanym w przypadku realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym - tak zwanej usługi eksportowej.

Zezwolenie na pracę typu E zawsze wydawane jest na czas określony – zasadniczo na planowany okres oddelegowania cudzoziemca, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Możesz również wnioskować o przedłużenie zezwolenia na pracę. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę typu E możesz złożyć nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zezwolenia na pracę.

 

Opinie naszych klientów