You are here

Câu hỏi thường gặp

Jaki jest termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do ostatniego dnia Twojego legalnego pobytu na terytorium RP.

Na ile wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie w obecnym stanie prawnym wydaje się od 3 miesięcy do 3 lat. Wówczas karta pobytu jest wydawana na podobny okres, co Twoja decyzja.

Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy / stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce. Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP.

Czy z kartą pobytu można podróżować do innych krajów Schengen?

Z ważną kartą pobytu można podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeżeli cudzoziemiec ma ważny dokument podróży, uzasadni cel pobytu i posiada środki utrzymania na cały okres pobytu.

Na podstawie jakiego rodzaju wizy cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz posiada wizę z wyjątkiem wizy wydanej w celu:

  • turystycznym – symbol „01”,
  • korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”,
  • przyjazdu ze względów humanitarnych (obecnie wyjątkiem są obywatele Ukrainy i Białorusi), ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – symbol „21”.

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi