You are here

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały składa się osobiście, lub za pośrednictwem poczty (biuro podawcze) nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego pobytu.

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowanie i wykonywanie działalności...
  Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla...
Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego...
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195...
Obywatelstwo Polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jes...

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi