You are here

Cudzoziemiec, celem pobytu w Polsce którego jest podjęcie lub kontynuacja pracy, powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jednym z głównych dokumentów jest załącznik nr 1 od pracodawcy, w którym wskazane są warunki zatrudnienia cudzoziemca. Ważne, że ten załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy, np. osoba wskazana do reprezentacji spółki w KRS.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę upoważnia do pobytu w Polsce i pracy, na zasadach określonych w tym zezwoleniu i przez okres swojej ważności. Jeśli w toku postępowania cudzoziemiec złoży dokumenty potwierdzającę fakt zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jako absolwent studiów stacjonarnych w Polsce, etc.), cudzoziemiec otrzyma decyzję bez wskazanych warunków zatrudnienia. 

Zezwolenie tego typu wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany przez pracodawcę w załączniku nr 1: od 3 miesięcy do 3 lat maksymalnie. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

Jednak nie każdy przebywający i wykonujący pracę na terytorium Polski cudzoziemiec może ubiegać się o ten typ zezwolenia na pobyt. Wojewoda odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracy, gdy cudzoziemiec:

  1. Jest pracownikiem delegowanym na określony czas do pracy w Polsce przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski. W tym przypadku cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego do Polski przez pracodawcę zagranicznego.
  2. Jest osobą fizyczną zajmującej się inwestycjami lub wymianą, która wjechała do Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych, dotyczących ułatwienia wjazdu.
  3. Przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy sezonowej.
  4. Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.
  5. Przebywa w Polsce w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół lub w celu turystycznym, na podstawie wizy wydanej przez władze polskie lub wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Ważne!

Wojewoda odmawia po wszczęciu postępowania udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę także gdy pracodawca cudzoziemca nie spełnia określonych wymagań, np. gdy pracodawca nie posiada wystarczających środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi, lub nie prowadzi rzeczywistej działalności rolniczej, gospodarczej lub statutowej uzasadniającej w danym okresie powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności zawiesił działalność, działalność jest w okresie likwidacji lub został wykreślony z właściwego rejestru.

Zezwolenie na pobyt i pracę, na wniosek cudzoziemca, może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego na miejsce zamieszkania cudzoziemca, jeżeli zamierza się wykonywać pracę u tego samego pracodawcy na innych warunkach niż wskazanych w decyzji, dotyczy to:

  • wymiaru czasu pracy,
  • rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę (nie wymagana zmiana przy zastąpieniu umowy cywilnoprawnej umową o pracę),
  • stanowiska na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę,
  • najniższego wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku

Ważne!

Jeżeli cudzoziemiec nie jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę i w decyzji na pobyt i pracę jest wskazany pracodawca, a cudzoziemiec chce podjąć pracę u innego pracodawcy, musi wystąpić o nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w trybie zmiany decyzji nie jest to możliwe.

 

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi