You are here

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP jest udzielane:

  • cudzoziemcowi, będącemu małżonkiem obywatela RP
  • małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały udzielone dla członka rodziny polskiego obywatela i pozostaje w związku małżeńskim z tym obywatelem

Ważne!

W przypadku rozwodu lub separacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes, owdowienia lub śmierci rodzica małoletniego dziecka, kolejne zezwolenie tego typu może zostać udzielone cudzoziemcowi jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Złożenie tego wniosku jest także możliwe w przypadku osób, które przebywają wspólnie na terytorium RP, prowadzą życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Polski obywatelem RP.

Ważne wiedzieć, że zezwolenie tego typu również może zostać udzielone innym członkom rodziny obywatela RP, jeśli przebywają oni w Polsce:

  • z powodu poważnych względów zdrowotnych, którzy wymagają osobistej opieki ze strony tego obywatela RP
  • w przypadku pozostawania w gospodarstwie domowym z obywatelem RP lub ze względu na zależność finansową od niego w kraju, z którego przyjechał cudzoziemiec

Przy składaniu wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy małżonek, małoletnie dziecko małżonka polskiego obywatela nie muszą wykazywać ani posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu, ani zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce, jak i posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musi również tego robić obywatel Polski, z którym przebywa cudzoziemiec w Polsce.

 

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

 

Zezwolenie na pobyt stały może być udzielone cudzoziemcowi, który:

  • pozostaje w związku małżeńskim, uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz
  • przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art.158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt 

 

Ważne!

Jeżeli cudzoziemiec w ciągu 2 lat od dnia, w którym zostało udzielone mu zezwolenie na pobyt stały, rozwiódł się, zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte.

 

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE MAŁŻEŃSTWA

 

Ważne!
Obywatelstwo polskie nie udziela się od razu po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy cudzoziemcem a obywatelem polskim.

O uznanie za obywatela polskiego może ubiegać się:

  • cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, oraz
  • cudzoziemiec, który co najmniej 3 lata pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

 

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi