You are here

STUDENCI

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach składa się cudzoziemcem, gdy jego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest  kształcenia się na studiach stacjonarnych: podjęcie lub kontynuacja studiów wyższych lub studiów doktoranckich w prowadzącej studia jednostce zatwierdzonej przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatrudnienia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych udzielane jest:

  • cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku, na okres 15 miesięcy. Na pierwszym roku pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące, jeżeli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Polski przez okres krótszy niż 1 rok;
  • na okres studiów, nie dłużej niż na 3 lata, cudzoziemcowi w celu kontynuacji studiów na kolejnym roku. 

 

Kolejne zezwolenie tego typu udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, jednak nie dłużej niż na 3 lata.

 

Ważne!

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, student może podjąć pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

 

W przypadku osób studiujących niestacjonarnie, trzeba składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - inne okoliczności - nauka.

 

ABSOLWENCI

Dla absolwenta polskiej uczelni planującego rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej lub poszukującego pracy zezwolenie na pobyt czasowy może być udzielone jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów na okres 9 miesięcy.

Zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy w Polsce. Należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane. Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach.

 

 

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi