You are here

Legalizacja dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Legalizacja dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do swojej firmy transportowej jako kierowcę w transporcie międzynarodowym? A może jesteś kierowcą i potrzebujesz zalegalizować swoją pracę? 

W takim przypadku podpisanie odpowiedniej umowy (o pracę czy cywilnoprawnej) nie będzie wystarczające. Aby cudzoziemiec mógł w pełni legalnie pracować w zawodzie kierowcy, powinien przejść przez odpowiednie procedury administracyjne. 

Obcokrajowiec powinien otrzymać zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie może ono być udzielone do 3 lat) zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Przy składaniu dokumentów w urzędzie, odpowiednim do miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce, do wniosku trzeba dołączyć ważny dokument podróży, zdjęcia nie starsze niż 6 miesięcy oraz wszystkie niezbędne dokumenty do potwierdzenia danych zawartych we wniosku. Przy wizycie w urzędzie od cudzoziemca pobierane są odciski palców.

 

Ale do uzyskania zezwolenia, od firmy transportowej, nie wystarczy tylko podpisanej odpowiednio umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Kierowca, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, powinien pamiętać o wymogach uregulowanych Ustawą o transporcie drogowym.

 

Oprócz podstawowych dokumentów, takich jak:

- umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna, 

- powszechne ubezpieczenie zdrowotne (ZUS) lub pokrycie kosztów leczenia cudzoziemca przez prywatnego ubezpieczyciela 

- potwierdzenie posiadania stabilnego dochodu 

 

Do wniosku obcokrajowiec musi przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez niego uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy:

  • Zezwolenie na pracę 
  • Świadectwo kierowcy (czerwony papier), który jest wydawany na wniosek pracodawcy przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jest to potwierdzeniem, że dana osoba została legalnie zatrudniona w kraju trzecim. Przy składaniu wniosku o wydanie tego świadectwa trzeba dołączyć: kopię licencji wspólnotowej, zaświadczenie o zatrudnieniu, dokument tożsamości (kserokopia), ubezpieczenie oraz zaświadczenie o spełnieniu przez kierowcę odpowiednich wymogów zgodnie z art. 39a ustawy Prawo o Transporcie Drogowym
  • Licencję na wykonywanie transportu drogowego przez pracodawcę
  • Kopię prawa jazdy kategorii C+E ( w razie potrzeby z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego )
  • Aktualne polskie badanie lekarskie i orzeczenie psychologiczne
  • Świadectwo kwalifikacji zawodowej ( kod 95) - dokument, potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego osób lub rzeczy
  • Oświadczenie o niekaralności