You are here

Hợp pháp hóa lưu trú

Công nhận là công dân Ba Lan

Công nhận là công dân Ba Lan

Obywatelstwo Polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jes ograniczony żadnymi warunkami. Oznacza to również, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi według swojego własnego uznania. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania Obywatelstwa Polskiego poprzez złożenie stosownych wniosków do: 

Giấy phép cư trú vĩnh viễn

Giấy phép cư trú vĩnh viễn

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

  • Małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;
  • Małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

- urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU

Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Hoàn cảnh khác

Hoàn cảnh khác

Ważne!

Lista okoliczności, ze względu na które cudzoziemiec może uzyskać ten typ zezwolenie, nie jest zamknięty. Każda okoliczność pobytu wymaga różnych dokumentów, w których cudzoziemiec powinien wykazać, że zachodzą inne okoliczności (nie tylko wskazane poniżej) uzasadniające jego pobyt w Polsce.

Między innymi, zezwolenie na pobyt w Polsce ze względu na inne okoliczności może być udzielone cudzoziemcowi, jeżeli:

Lưu trú của một thành viên gia đình của một công dân Ba Lan

Lưu trú của một thành viên gia đình của một công dân Ba Lan

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP jest udzielane:

  • cudzoziemcowi, będącemu małżonkiem obywatela RP
  • małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały udzielone dla członka rodziny polskiego obywatela i pozostaje w związku małżeńskim z tym obywatelem

Ważne!

Hoạt động kinh tế

Hoạt động kinh tế

Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej;
  • spółki komandytowej ;
  • spółki komandytowo-akcyjnej.

Ważne!

Subscribe to RSS - Hợp pháp hóa lưu trú