Jesteś tutaj

Legalizacja pobytu

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

Obywatelstwo Polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jes ograniczony żadnymi warunkami. Oznacza to również, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi według swojego własnego uznania. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania Obywatelstwa Polskiego poprzez złożenie stosownych wniosków do: 

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

 • Małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;
 • Małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

- urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Pobyt członka rodziny obywatela RP

Pobyt członka rodziny obywatela RP

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP jest udzielane:

 • cudzoziemcowi, będącemu małżonkiem obywatela RP
 • małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały udzielone dla członka rodziny polskiego obywatela i pozostaje w związku małżeńskim z tym obywatelem

Ważne!

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjnej;
 • spółki komandytowej ;
 • spółki komandytowo-akcyjnej.

Ważne!

Legalizacja - pobytu strona katalog

Legalizacja - pobytu strona katalog

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Autocasco 

Autocasco w Allianz to wiele korzyści dla Ciebie: 

 • Do 70% zniżki za bezszkodową jazdę
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie Car Assistance czyli pomoc na drodze 24h na dobę
 • Możliwość dokupienia opcji Równa Droga
 • Porada prawnika dzięki ubezpieczeniu Informacja prawna, jeśli zdecydujesz się na tę opcję
 • Łatwe zgłoszenie szkody - przez internet, telefon
Subskrybuj RSS - Legalizacja pobytu