Jesteś tutaj

 

Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce, to:

 • współmałżonek, związek małżeński z którym musi być uznawany przez polskie prawo
 • nieletnie dziecko (do 18  roku życia) biologiczne, ale także przysposobione, albo inne dziecko pozostające na utrzymaniu cudzoziemca, nad którym sprawuje faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko małżonka z poprzedniego związku)

Tę członkowie rodziny cudzoziemca, mieszkającego w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia, jeżeli on sam przebywa w Polsce:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ( tzw. Niebieska Karta);
 • co najmniej przez 2 lata na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu, nie krótszy niż 1 rok, bezpośrednio przed złożeniem wniosku na pobyt czasowy dla członka rodziny;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej; 
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy;
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady nr. 1030/2002, opatrzony adnotacją “naukowiec”, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa i przewiduje przeprowadzenie badań naukowych również na terytorium Polski.

Ważne!

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną może złożyć cudzoziemiec (rodzic lub małżonek) zamieszkujący w Polsce, jeżeli członek rodziny przebywa poza Polską.

W takim przypadku, trzeba pamiętać, że złożenie wniosku wymaga pisemnej zgody cudzoziemca przebywającego poza Polską. Zgoda ta powinna być wraz z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w danym postępowaniu w imieniu członka rodziny.

 

Po wydaniu decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, może przekazać ją członkowi rodziny, żeby ten mógł na jej podstawie uzyskać w swoim kraju wizę do Polski we właściwej ambasadzie lub konsulacie Rzeczypospolitej Polski. Kartę pobytu członek rodziny może odebrać wyłącznie osobiście w Polsce.

 

Ważne!

Jeżeli cudzoziemiec, do którego dołącza członek rodziny, nie spełnia wyżej wymienionych warunków (np. Przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy przez okres krótszy niż 2 lata lub na podstawie wizy), jego członek rodziny może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy wydawane ze względu na inne okoliczności.

Opinie naszych klientów