Jesteś tutaj

Ważne!

Lista okoliczności, ze względu na które cudzoziemiec może uzyskać ten typ zezwolenie, nie jest zamknięty. Każda okoliczność pobytu wymaga różnych dokumentów, w których cudzoziemiec powinien wykazać, że zachodzą inne okoliczności (nie tylko wskazane poniżej) uzasadniające jego pobyt w Polsce.

Między innymi, zezwolenie na pobyt w Polsce ze względu na inne okoliczności może być udzielone cudzoziemcowi, jeżeli:

 1. Zamierza podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenia zawodowe w Polsce;
 2. Jest absolwentem uczelni Polskiej i poszukuje pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 3. Przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego typu zezwolenia (inne okoliczności), zakończył prowadzenie badań naukowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo UE, oraz: 

  a) zamierza podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe w Polsce, lub

  b) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, lub

  c) wykaże, że występują inne okoliczności udowadniające jego zamieszkanie w Polsce;

 5. Członek rodziny, który przebywał na terytorium innego państwa z cudzoziemcem, i chcę towarzyszyć lub połączyć się z nim w Polsce, jeżeli ten cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które zostało wydane mu przez inne państwo UE;
 6. Jest urodzonym i przebywającym w Polsce bez opieki nieletnim dzieckiem cudzoziemca;
 7. Wyjazd cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskie naruszałby prawa dziecka w stopniu znacząco zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, określone w Konwencji o prawach dziecka, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nielegalnie;
 8. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nielegalny, ale niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
 9. Jest obywatelem Turcji i posiada uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r., na podstawie tego: 

  a) po 1 roku legalnego zatrudnienia obywatel Turcji ma prawo do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile jego stanowisko zostaje zachowane

  b) po 3 latach legalnego zatrudnienia ( z zastrzeżeniem pierwszeństwa obywateli RP) obywatel Turcji ma prawo do pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy

  c) po 4 latach legalnego zatrudnienia obywatel Turcji ma prawo na podjęcie pracy bez zezwolenia;

 10. Jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub w związku wyznaniowym, który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, lub którego status jest uregulowany umową międzynarodowa, przepisami obowiązującego prawa polskiego, jeżeli jego pobyt w Polsce jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia.

Opinie naszych klientów