Jesteś tutaj

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. “Niebieska karta” może złożyć wniosek cudzoziemiec, który zamierza wykonywać lub kontynuować pracę w Polsce w takim zawodzie. 

To zezwolenie udzielane jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, jednak nie dłuższy niż 3 lata. Takie zezwolenie upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych przez okres swojej ważności. 

Ubieganie się o Niebieską Kartę wymaga od cudzoziemca ukończenia studiów wyższych albo posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

Ważne!

Jednym z głównych warunków do uzyskania tzw. Niebieskiej Karty jest to, że wysokość wymaganego minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto nie może być niższym niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Opinie naszych klientów